માધ્યમિક પરીપત્રો

* ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર
* બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર
* રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 
* ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર   

* એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
* ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 

ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર
 
નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા)
* ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો
* ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર
* શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર    
 
HRA Classification of various City  
* ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર 

* બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
OPEN SCHOOL GR 
 શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર

  ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર
ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય 
ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર
HRA Classification of various City
વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત 
બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર
૫૮ ટકા મોઘવારી પરિપત્ર

  ૨૦ ટકા એરિયર્સ - રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર 
પગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર
ફાજલ અંતર્ગત ૨૫-૦૨-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
ફાજલ અંતર્ગતસંખ્યા અંતર્ગત ૩૧-૧૨-૨૦૦૯ નો પરિપત્ર    

ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 
વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમશ/૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ૧ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર  
ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદા પરિપત્ર 
CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર 
વિકલાંગ માટે રોસ્ટર રજિસ્ટર નિભાવવા માટે ૧૮/૦૬/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર

LTC ના નવા બ્લોક અંતર્ગત પરિપત્ર