ઉપયોગી નેટ સફરતા૧૫/૧૦/૨૦૧૦
મંડળ સંચાલિત શાળા,રામસણ
ઓન લાઈન અરજી કરવા માટે OJAS, સામાન્ય વહીવટવિભાગ ગુજરત રાજ્ય, નાણા વિભાગ ગુજરાત,
માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના ઠરાવો,,
પ્રાથમિક શિક્ષણ ઠરાવો,ઉચ્ચ શિક્ષણના ઠરાવો,અન્ય ઠરાવ,,અધિનિયમ અને નિયમો,,શિક્ષણ વિભાગ -જાહેરનામું   શિક્ષણ વિભાગ યોજનાઓ,   ,શિક્ષણની મહત્વની વેબસાઇટો,  ,પગારના ઠરાવો,,   છ્ઠ્ઠા પગાર પંચના ઠરાવો,પગાર બાંધણી,,સામાન્ય વહિવત વિભાગના ઠરાવો,,,જીએડીના ઠરાવો,, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર ,,માહિતી અધિકાર પરીપત્રો


જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગરગુજરાત સરકાર વિભાગોગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ / ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્ / ગુજરાત રોજગાર સમાચાર / નવતર પ્રવૃતિ પુરસ્કાર યોજના / રોજગાર સમાચાર-હિન્દી / ટાટ પરીક્ષા પરીણામ,   શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી**   ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંધ .**   ફાઈલ ને PDF કરો
એસ.ટી. ટાઈમ ટેબલપશ્ર્ચિમ રેલ્વે મહિતી / ભારતીય રેલ્વેમાહિતી/     એજ્યુ સફર   સામાન્ય જ્ઞાન (જનરલ નોલેજ)    ભગવદ્રોમંડલ   યુનિયન પબલીક કમિશન (યુપીએસસી) ગુજરાત પબ્લીક   સર્વીસ કમિશન (જીપીએસસી)