હોસ્પીટલ યાદી

યુનિવર્સિટીયોની યાદી


હોસ્પીટલની સાઈટો

બેંકોની સાઈટ

જાણવા જેવું

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીની સાઈટ

અગત્યની સાઈટો


અગત્યની સાઈટો

અભ્યાસક્રમ

અભ્યાસક્રમ સફર / એજ્યુ કોમ સફર ડોટકોમ

ઉપયોગી નેટ સફરતા૧૫/૧૦/૨૦૧૦
મંડળ સંચાલિત શાળા,રામસણ
ઓન લાઈન અરજી કરવા માટે OJAS, સામાન્ય વહીવટવિભાગ ગુજરત રાજ્ય, નાણા વિભાગ ગુજરાત,
માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના ઠરાવો,,
પ્રાથમિક શિક્ષણ ઠરાવો,ઉચ્ચ શિક્ષણના ઠરાવો,અન્ય ઠરાવ,,અધિનિયમ અને નિયમો,,શિક્ષણ વિભાગ -જાહેરનામું   શિક્ષણ વિભાગ યોજનાઓ,   ,શિક્ષણની મહત્વની વેબસાઇટો,  ,પગારના ઠરાવો,,   છ્ઠ્ઠા પગાર પંચના ઠરાવો,પગાર બાંધણી,,સામાન્ય વહિવત વિભાગના ઠરાવો,,,જીએડીના ઠરાવો,, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર ,,માહિતી અધિકાર પરીપત્રો


જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગરગુજરાત સરકાર વિભાગોગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ / ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્ / ગુજરાત રોજગાર સમાચાર / નવતર પ્રવૃતિ પુરસ્કાર યોજના / રોજગાર સમાચાર-હિન્દી / ટાટ પરીક્ષા પરીણામ,   શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી**   ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંધ .**   ફાઈલ ને PDF કરો
એસ.ટી. ટાઈમ ટેબલપશ્ર્ચિમ રેલ્વે મહિતી / ભારતીય રેલ્વેમાહિતી/     એજ્યુ સફર   સામાન્ય જ્ઞાન (જનરલ નોલેજ)    ભગવદ્રોમંડલ   યુનિયન પબલીક કમિશન (યુપીએસસી) ગુજરાત પબ્લીક   સર્વીસ કમિશન (જીપીએસસી)


અગત્યની વેબ સાઈટો
http://www.alothome.com/en-in

શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી / જીતુભાઈ પટેલ

શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી

જય હો  શિક્ષણ જગત
એનરોલમેન્ટ ફી અને રજીસ્ટ્રેશન ફી માટેની સુચના
ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશનના મેનુબારમાાં PAYMENT પર કલીક કરવાનુાં રહેશે. તેમાાં એનરોલમેન્ટ ફી માટે ધોરણ ૮/૯ માાં નવા દાખલ થયેલા ઉમેદવારની સાંખ્યા એન્ટર કરવાની રહેશે. બાદમાાં સ્ટ્કુલ રજીસ્ટ્રેશન ફી માાં માન્ય વર્ગોની સાંખ્યા (NO.OF. CLASSES) ENTER કરવાનુાં રહેશે. ત્યાર બાદ SAVE કરવાનુાં રહેશે. પછી ચલન OPTION ક્લીક કરી ચલન જનરેટ કરવાનુાં રહેશે. તેની 4 કોપી પ્રિન્ટ કરી ફી ભરવા બેંકમાાં આપવાની રહેશે.
અગત્યની સૂચના :
માચચ- 2013 થી ઓનલાઇન આવેદનપત્ર ભરવા નુાં િથમ વખત શરુ કરવા માાં આવતા શાળાઓને પડતી મુશ્કેલીને ધ્યાને લેતા ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભરવાનો સમયર્ગાળો 30 દદવસ વધારવાનો નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. એટલે કે તારીખ 31-10-2012 ના બદલે 30-11-2012 સુધી લેટ ફી વર્ગર ભરી શકાશે. ત્યાર પછી
તારીખ 01-12-2012 થી 10-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 50/- તારીખ 11-12-2012 થી 20-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 100/-
તારીખ 21-12-2012 થી 31-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 200/- લેખે લેટ ફી ભરવાની રહેશે.
ભરેલા આવેદનપત્રો ની ફાઇલો જજલ્લાના પ્રવતરણ કેન્રો પર તારીખ 06-12-2012 ગુરુવાર ના રોજ સ્ટ્વીકારવા માાં આવશે, જેની ખાસ નોંધ લેવી.

ચિંતન

ફાઈલો કેવી રીતે મુકશો ?

આ માટે તમારે એક ગુગલ પેજ બનાવવું પડશે. (આ પણ એક બ્લોગ જ છે.) આ કામ બ્લોગરમાં બ્લોગ બનાવવા જેવું જ છે. આ માટે સૌપ્રથમ https://sites.google.com સાઈટ ખોલો. જ્યાં તમને ક્રિએટ નો ઓપ્શન જોવા મળશે. Select a template to use: અહી સૌ પ્રથમ તમારે એક બ્લેન્ક ટેમ્પલેટ્સ પસંદ કરવું. Blank template (પહેલો ઓપ્શન, રેડીમેઈડ પસંદ કરવું નહી) ત્યાં ક્લિક કરતાં તમને સાઈટ માટે નામ પૂછશે. જ્યાં તમે નામ આપો. આ નામ તમે તમારા બ્લોગર બ્લોગ જેવું જ રાખો તે સારું છે. નહી તો તમને ગમતું અન્ય નામ પણ રાખી શકાય. આ સિવાય ત્યાં તમારે એક તમને ગમતી થીમ પસંદ કરવાની રહેશે. Select a theme ત્યારબાદ અહી આપેલા ઓપ્શનમાંથી યોગ્ય ઓપ્શન પસંદ કર્યા બાદ મોર ઓપ્શનમાંથી તમે સાઈટ બધાને દેખાય કે નાદેખાય તે માટે યોગ્ય ઓપ્શન પસંદ કરો More options. ત્યારબાદ નીચે એક સિક્યુરીટી કોડ નાખવાનું કહેવામાં આવશે. ત્યારબાદ સૌથી ઉપરની બાજુએ જશો તો ક્રિએટ સાઈટ પર ક્લિક કરતા તમારી સાઈટ તૈયાર થઇ જશે. આ રીતે સાઈટ ક્રિએટ કર્યા બાદ તેને ખોલો. સાઈટ ખુલતા સાઈટમાં સાઈન ઇન થાઓ. (સાઈન ઇન નો ઓપ્શન નીચે નાના અક્ષરે આવે છે ) જે ખુલતા તમારે મુખ્ય પેજ સિવાયના અન્ય પેજ બનાવવા પડશે. આ માટે ન્યુ પેજનો ઓપ્શન પસંદ કરો. આ ઓપ્શન ઉપરના જમણી સાઈડના ખૂણામાં more ઓપ્શનની ડાબી બાજુ પર છે. તમે આઇટમના પ્રકાર પ્રમાણે અલગ અલગ પેજ પણ બનાવી શકો અથવા માત્ર એક પેજ બનાવો તો પણ ચાલે. પણ આ પેજ બનાવવા માટે પેજનો પ્રકાર કેબિનેટ ફાઈલનો પસંદ કરવો પડે. આટલું કર્યા બાદ તમારું જે પેજ તૈયાર થાય ત્યાં તમે તમારી વર્ડ, એક્સેલ, પીપીટી, પીડીએફ, એમ્પિ૩ જેવી ફાઈલને એડ કરી શકો છો. દાખાલા તરીકે તમે ppt માટે પેજ બનાવવા માગો છો તો Name your page: માં ppt લખો. ત્યારબાદ Select a template to use નો વિકલ્પ આવશે, અહી આપણે ફાઈલ કેબિનેટ નો ઓપ્શન પસંદ કરીશું. ત્યારબાદ ક્રિએટ પર ક્લિક કરતા પેજ તૈયાર થશે. આ રીતે ફાઈલ અપલોડ કરશો તો ત્યાં એક ડાઉનલોડ માટેનો ઓપ્શન આવશે. જ્યાં તમે જમણી ક્લિક કરશો તો ખુલેલા ઓપ્શનમાં કોપી લિન્ક એડ્રેસનો એક ઓપ્શન હશે જ્યાં ક્લિક કરવાથી ડાઉનલોડ માટેની લીંક કોપી થઇ જશે. હવે તમે બ્લોગરના ડેશબોર્ડ પર જાઓ. હવે નવી પોસ્ટ, નવું પેજ પસંદ કરો અથવા તમે જો આની લીંક જૂની પોસ્ટ કે જુના પેજ પર મુકવા માગતા હોય તો તે ખોલો. હવે જ્યાં તમે તમારી ફાઈલ મુકવા માંગો છો ત્યાં તે ફાઈલનું નામ લખો, ત્યારબાદ આખા ફાઈલ નામના લખાણને સિલેક્ટ કરો. ત્યારબાદ લીંક પર ક્લિક કરો. નવી ખુલેલ બારીમાં લીંક લખવા માટેનો ઓપ્શન હશે ત્યાં તમે કોપી કરેલ (ગુગલ પેજની લીંક) લીંક પેસ્ટ કરી ઓકે કરી બહાર નીકળી જાઓ. આ માટે મારું ગુગલ પેજ નીચેની લીંક પર ક્લિક કરી તમે જોઈ શકો છો. https://sites.google.com/site/jadavnarendrakumar10 આ વિગતમાં સમજ ના પડે તો મારો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. તમને જોઈતી મદદ મળી રહેશે.
Select a template to use: